1. AKCEPTÁCIA PODMIENOK 

Registráciou do služieb Flamingos Online Slovenská škola – odoslaním žiadosti prostredníctvom tlačidla „SKÚŠOBNÁ HODINA ZDARMA“ alebo „REGISTRAČNÝ FORMULÁR/PRIHLÁŠKA“ súhlasíte s podmienkami, ktorými sa riadi prístup a používanie webovej stránky www.flamingosschool.com, ďalších nástrojov a našich služieb, ako je uvedené nižšie. 

Tieto podmienky predstavujú právne dojednanie medzi vami ako predplatiteľom našich služieb ponúkaných prostredníctvom webovej stránky a iných nástrojov a našou spoločnosťou Flamingos-Slovak School in Cyprus, zriadenou podľa práva Cyperskej republiky dňa 17 Mája, 2016, so sídlom 12 Esperidon Street, 1087 Nicosia, Cyprus, Reg. č.: 388 („my“ alebo „nás“ alebo „Spoločnosť“ alebo „Flamingos“). 

Registráciou na Flamingos ako predplatiteľ („vy“ alebo „Predplatiteľ“) vyhlasujete, že ste oprávnený zastupovať študenta, ktorý bude navštevovať naše vyučovacie hodiny a využívať naše ďalšie služby. Za používanie našich služieb študentom nesiete výhradnú zodpovednosť. 

Používaním informácií, funkcií alebo nástrojov umiestnených na webovej stránke súhlasíte s týmito všeobecnými podmienkami Flamingos Online Slovenská škola („Podmienky“). 

Je nevyhnutné si tieto podmienky prečítať a počas registrácie vyjadriť svoj súhlas s nimi. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte webové stránky a/alebo služby Flamingos. Pred používaním Služieb si dôkladne prečítajte všetky podmienky. 

2. VŠEOBECNE 

Tieto služby umožňujú študentom pripojiť sa k nahraným pokynom, výučbe a záznamom z vyučovacích hodín. Služby zahŕňajú najmä sprostredkovanie a poskytovanie výučby a podporných materiálov („Služby“). 

Ste výlučne zodpovedný za všetky poplatky za služby, telefonovanie, prenos dát a/alebo iné poplatky a náklady spojené s prístupom k Službám a ich používaním, ako aj za obstaranie a údržbu všetkých telefónnych prístrojov, počítačového hardvéru a iných zariadení potrebných na takýto prístup a používanie. 

Ak sa rozhodnete pristúpiť k našim Službám alebo využiť ich spôsobom, ktorý si vyžaduje úhradu poplatku, súhlasíte s tým, že zaplatíte tento poplatok a všetky dane spojené s takýmto prístupom alebo používaním a budete za ne zodpovedný. 

Vaše používanie, prístup a iné aktivity týkajúce sa Služieb musia byť v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi vrátane zákonov týkajúcich sa autorských práv a iných spôsobov používania duševného vlastníctva, ako aj ochrany súkromia a osobnej identity. Ďalej musíte súhlasiť s dodržiavaním všetkých miestnych pravidiel týkajúcich sa správania online a prijateľného obsahu. 

3. PREDPLATNÉ A UKONČENIE POUŽÍVANIA 

Ak chcete využívať Služby, musíte mať prístup na internet, kompatibilné zariadenie a používať videokonferenčnú platformu, ktorú používame na online výučbu, a musíte vykonať platbu v súlade s vybraným plánom výučby.

V prípade záujmu poskytujeme prvú skúšobnú hodinu v trvaní 60 minút alebo 45 minút zadarmo. Všetky poplatky sa platia vopred. 

Za vašu neúčasť na vyučovacích hodinách neposkytujeme finančnú náhradu ani kredity, a to ani v prípade čiastočne absolvovaných hodín. 

Súkromné hodiny (1 na 1) si môžete preplánovať tak, že o zmenu požiadate 24 hodín pred plánovanou hodinou. Ak v tejto lehote neobdržíme od Vás oznámenie obsahujúce žiadosť o preplánovanie, bude vám účtovaná cena za plánovanú a neuskutočnenú hodinu bez ohľadu na dôvod na zmenu termínu. 

Ak potrebujeme zrušiť hodinu s menej ako 24-hodinovým predstihom, môžeme vám prideliť náhradného učiteľa. V prípade, že nie je k dispozícii žiadny náhradný učiteľ, ponúkneme vám náhradnú hodinu naplánovanú v čase, ktorý vyhovuje učiteľovi a študentovi. 

Spoločnosť môže prostredníctvom písomného oznámenia ukončiť alebo pozastaviť prístup predplatiteľa na všetky webové stránky alebo ich časť a k iným nástrojom, ktoré Spoločnosť používa na poskytovanie svojich Služieb, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Uvedené bude vykonané najmä za akékoľvek správanie, o ktorom sa Spoločnosť podľa vlastného uváženia domnieva, že je v rozpore s týmito Podmienkami, akýmkoľvek platným zákonom alebo poškodzuje záujmy iného používateľa. 

Ak ste s platbou v omeškaní, môžeme vám prerušiť prístup k našim Službám. Ak ste s platbou v omeškaní o viac ako 6 mesiacov, účet Flamingos predplatiteľa bude vymazaný. 

Ak si predplatiteľ neobjedná nový plán výučby po ukončení plateného plánu výučby do 6 mesiacov, účet Flamingos predplatiteľa bude vymazaný. 

4. PLATBY 

Cyklus platieb. Prístup k našim službám bude možný až po zaplatení ceny Služieb v súlade s plánom výučby. 

Platobné spôsoby. Ak platba ceny Služieb nie je úspešne uhradená, môžeme vám pozastaviť prístup k Službám, kým nebude požadovaný plán uhradený. V prípade niektorých platobných metód vám môže vydavateľ platobnej metódy účtovať poplatok za zahraničnú transakciu alebo iné poplatky. Podrobnosti si overte u poskytovateľa služieb platobnej metódy. Všetky poplatky pripočítané k nami dohodnutej cene hradí predplatiteľ. 

Zmeny ceny a plánu služieb. Vyhradzujeme si právo a môžeme z času na čas zmeniť naše plány služieb a cenu našich služieb. Spoločnosť Flamingos vás bude o všetkých zmenách cien vopred informovať. Zmeny zverejníme na tejto stránke a/alebo vám ich oznámime buď prostredníctvom používateľského rozhrania pre členov a/alebo inými primeranými prostriedkami, napríklad e-mailovým oznámením zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú vo vašom účte alebo iným spôsobom. Zmeny cien plánov výučby nadobudnú účinnosť na začiatku nasledujúceho predplatiteľského obdobia po dátume zmeny ceny. 

Cenník balíkov výučby je k dispozícii na: www.flamingosschool.com. 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa platieb nás kontaktujte na: info@flamingosschool.com. 5. HESLÁ A PRÍSTUP K ÚČTU

Predplatiteľ, ktorý uhradil platbu za vybraný plán, získa prístup k výučbovej platforme Flamingos a bude mať kontrolu nad účtom Flamingos. V záujme zachovania kontroly nad účtom a zabránenia prístupu k účtu komukoľvek inému by Predplatiteľ nemal nikomu prezradiť heslo spojené s účtom. 

Mali by ste si dávať pozor na každú komunikáciu, v ktorej je od vás požadované predloženie údajov o kreditnej karte alebo iných súkromných údajov o účte. Poskytnutie vašich údajov v reakcii na tieto typy komunikácie môže viesť ku krádeži identity. V záujme vašej ochrany môžeme zrušiť váš účet alebo ho pozastaviť. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na: info@flamingosschool.com. 6. PROCES VÝUČBY 

Flamingos si vyhradzuje právo určiť a striedať učiteľov. Čas/termín výučby je možné zmeniť vopred na základe písomného oznámenia (v závislosti od dostupnosti pedagogického personálu) alebo na základe priameho rokovania s učiteľom alebo správcom. Za včasný príchod je zodpovedný študent. Flamingos nepredĺži čas výučby z dôvodu neskorého príchodu študenta. Jedna vyučovacia hodina trvá 60 minút alebo 45 minút (v prípade materskej školy). Flamingos si vyhradzuje právo na zmenu učiteľa alebo rozvrhu z dôvodu nepredvídateľných okolností po dohode so študentom. 

7. ZÁRUKY, PRÁVA, VYHLÁSENIA, OBMEDZENIAA POVINNOSTI PREDPLATITEĽA 

V súlade s týmito Podmienkami študent, za ktorého zodpovedáte, získa obmedzené, nevýhradné, odvolateľné, neprenosné a nelicencovateľné právo na prístup k tej časti našej Služby, ktorá sa vzťahuje na váš typ predplatného. Súhlasom s udelením takéhoto prístupu sa Spoločnosť nezaväzuje udržiavať webové stránky a iné nástroje, ktoré Spoločnosť používa na poskytovanie svojich Služieb nepretržite funkčné, ani ich udržiavať v súčasnej podobe. 

Vy a študent sa zaväzujete dodržiavať všetky pravidlá a predpisy, ktoré Spoločnosť zverejní v súvislosti so správaním študenta. Flamingos si vyhradzuje právo odoprieť študentovi prístup k našej Službe, ak podľa vlastného uváženia študent nedodržiava tieto Podmienky používania alebo sa zdá, že ich pravdepodobne nebude dodržiavať. 

Vy ako zákonný zástupca študenta sľubujete, potvrdzujete a súhlasíte v mene svojom a všetkých ostatných predplatiteľov pridaných k ich predplatnému, že: 

Prístupové práva sa nesmú prenášať na žiadne tretie strany; 

Nebude umožňovať prístup, ukladanie ani prenášanie žiadnym vírusom; 

Budete pri používaní Služieb dodržiavať všetky platné zákony a predpisy; 

Nebudete Služby ani žiadnu ich súčasť prenajímať, sublicencovať, ďalej predávať, distribuovať, prenášať, kopírovať ani upravovať; 

Nebudete reprodukovať, distribuovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, verejne vystavovať, verejne predvádzať, opätovne publikovať, sťahovať, ukladať alebo prenášať Služby ani žiadnu ich súčasť; 

Nevymažete ani nezmeníte žiadne upozornenia o autorských právach, ochranných známkach alebo iných vlastníckych právach z kópií materiálov z našej webovej stránky www.flamingosschool.com, z iných nástrojov používaných Spoločnosťou na poskytovanie jej Služieb alebo obsiahnutých v Službách;

Ste výlučne zodpovedný za obstaranie, inštaláciu, prevádzku a údržbu hardvérového a softvérového prostredia, sieťových pripojení a telekomunikačných spojení potrebných na prístup k Službám a za ich používanie; 

Nebudete používať Služby žiadnym spôsobom alebo v súvislosti s akýmkoľvek obsahom, údajmi, hardvérom, softvérom alebo inými materiálmi, ktoré porušujú akýkoľvek patent, autorské práva, obchodné tajomstvo, ochrannú známku alebo iné právo duševného vlastníctva tretej strany, alebo ktoré predstavujú ohováranie, urážku na cti, narušenie súkromia alebo porušenie práva na publicitu alebo iného práva tretej strany, alebo ktoré sú výhražné, obťažujúce alebo zlomyseľné. 

8. VLASTNÍCTVO OBSAHU A POVOLENIA 

Všetky materiály Flamingos vrátane obsahu, textu, obrázkov, softvéru, audio a video súborov, dokumentácie zostávajú vždy majetkom Spoločnosti alebo jej dodávateľov. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti nesmiete žiadne materiály zverejňovať, distribuovať, prekladať ani akýmkoľvek spôsobom reprodukovať. 

Pod podmienkou, že budete dodržiavať tieto Podmienky, vás Flamingos oprávňuje sťahovať, prezerať a tlačiť akýkoľvek obsah poskytovaný na našich webových stránkach alebo v iných nástrojoch, ktoré Spoločnosť používa na poskytovanie svojich Služieb, a to výlučne na vaše osobné a nekomerčné použitie a za podmienok uvedených v týchto Podmienkach. 

Spoločnosť má absolútnu právomoc určiť, či nejaké použitie porušuje tieto pravidlá, a v prípade akéhokoľvek porušenia konať podľa vlastného uváženia. Porušenie bezpečnosti systému alebo siete môže mať za následok občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť. Spoločnosť bude vyšetrovať prípady, ktoré môžu zahŕňať takéto porušenia, a môže zapojiť orgány činné v trestnom konaní, spolupracovať s nimi a poskytnúť im informácie pri identifikácii a stíhaní používateľov, ktorí sa podieľajú na takýchto porušeniach. 

Vyhradzujeme si právo považovať všetky materiály predložené študentom za nedôverné a bez nárokov na vlastnícke alebo osobné práva. Takéto materiály a všetky práva budú naším vlastníctvom, bez akýchkoľvek nárokov vás alebo iných osôb, a budeme ich môcť použiť na akýkoľvek účel vrátane reklamy a propagácie bez náhrady alebo akýchkoľvek iných záväzkov voči komukoľvek vrátane vás. 

9. ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI 

Predplatiteľ používa Služby alebo položky získané prostredníctvom Služieb na vlastné riziko. Služby sa poskytujú na báze “ako sú” a na báze “podľa dostupnosti”, bez akýchkoľvek vyhlásení alebo záruk akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo predpokladaných. Spoločnosť ani žiadna osoba spojená so Spoločnosťou neposkytuje žiadne vyhlásenie, záruku ani prehlásenie týkajúce sa úplnosti, bezpečnosti, spoľahlivosti, kvality, presnosti alebo dostupnosti Služieb. Spoločnosť ani nikto spojený so Spoločnosťou nesľubuje, že Služby alebo položky získané prostredníctvom Služieb alebo akejkoľvek ich časti budú presné, spoľahlivé, bezchybné alebo neprerušované, že chyby budú odstránené, že Služby alebo webová lokalita alebo server, ktorý ju sprístupňuje, neobsahujú vírusy alebo iné škodlivé komponenty, alebo že služby alebo položky získané prostredníctvom služieb budú inak spĺňať potreby alebo očakávania účastníka. Spoločnosť týmto odmieta všetky záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implicitné, zákonné alebo iné, vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek záruk predajnosti, neporušenia a vhodnosti na konkrétny účel. Vyššie uvedené nemá vplyv na žiadne záruky, ktoré nemožno vylúčiť alebo obmedziť podľa platných právnych predpisov. Žiadne ústne alebo písomné vyhlásenia, informácie alebo rady poskytnuté Spoločnosťou alebo jej oprávneným zástupcom nezakladajú záruku ani nijako nerozširujú rozsah tejto záruky. 

10. ODŠKODNENIE

Predplatiteľ sa zaväzuje odškodniť a plne chrániť Spoločnosť, jej vedúcich pracovníkov, zamestnancov, zástupcov, nástupcov a postupníkov pred akýmikoľvek škodami, stratami a výdavkami (vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie) vyplývajúcimi z akéhokoľvek nároku, žaloby alebo požiadavky tretej strany vzniknutej z porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky, záväzku, povinnosti alebo záväzku Predplatiteľa podľa týchto Podmienok zo strany Predplatiteľa. 

11. OCHRANA ÚDAJOV 

Povaha nami poskytovaných Služieb znamená, že budeme získavať, používať a spracúvať („použitie“) určité informácie o vás a študentovi, za ktorého ste zodpovední („Údaje“). 

Keď sa u nás zaregistrujete, budete musieť poskytnúť určité Údaje, ako sú vaše kontaktné údaje, údaje o študentovi. Tieto Údaje budeme uchovávať a používať na to, aby sme vás kontaktovali, poskytli vám a študentovi podrobnosti o zakúpených Službách a inak podľa potreby počas bežného poskytovania Služieb. 

Snažíme sa prijať všetky primerané opatrenia na ochranu vašich osobných Údajov. Viac informácií o ochrane údajov nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov. 

12. ZMENY 

S výnimkou ustanovení, ktoré určujú primárne zmluvné povinnosti Predplatiteľa a Spoločnosti podľa týchto Podmienok, má Spoločnosť právo tieto Podmienky z času na čas revidovať a meniť, aby uvedené zmeny odrazili jej potreby vyplývajúce najmä zo zmien obchodných potrieb, zmien vo vlastnostiach a funkciách, zmien v trhových podmienkach, zmien v technológii, zmien v spôsoboch platieb, zmien v príslušných zákonoch a regulačných požiadavkách a zmien v možnostiach systému. Zmeny sú účinné okamžite po ich zverejnení a pokračovanie Predplatiteľa v používaní akýchkoľvek Služieb po zverejnení revidovaných Podmienok znamená, že Predplatiteľ akceptuje a súhlasí so zmenami v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi. 

Služby môžeme kedykoľvek upraviť alebo prerušiť ich dostupnosť. 

13. POSTÚPENIE 

Predplatiteľ nesmie tieto Podmienky previesť ako celok alebo ich časť. Spoločnosť môže kedykoľvek previesť tieto Podmienky a/alebo zadať subdodávateľovi niektoré alebo všetky svoje povinnosti podľa týchto Podmienok. 

14. UPOZORNENIE 

Predplatiteľ berie na vedomie, že porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok o dôvernosti alebo vlastníckych právach môže Spoločnosti spôsobiť nenapraviteľné škody, za ktoré by priznanie náhrady škody nebolo primeranou kompenzáciou. V dôsledku toho sa môžeme domáhať súdneho príkazu, aby sme Predplatiteľovi zabránili v akýchkoľvek a všetkých úkonoch porušujúcich tieto ustanovenia, pričom tento prostriedok nápravy je kumulatívny a nie výlučný, a môžeme sa domáhať vydania súdneho príkazu zakazujúceho akékoľvek porušenie alebo hrozbu porušenia týchto ustanovení, popri ďalšej náprave, na ktorú má Spoločnosť nárok na základe zákona. 

15. ODDELITEĽNOSŤ 

Ak súd príslušnej jurisdikcie rozhodne, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok je v rozpore so zákonom, takéto ustanovenie sa zmení a vyloží tak, aby sa čo najlepšie dosiahlo ciele pôvodného ustanovenia v maximálnom rozsahu povolenom zákonom a ostatné ustanovenia týchto Podmienok zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

16. CELÁ DOHODA 

Tieto Podmienky spolu so Zásadami ochrany osobných údajov predstavujú jedinú a úplnú dohodu medzi Predplatiteľom a nami v súvislosti so Službami a nahrádzajú všetky predchádzajúce a súčasné dohovory, dohody, vyhlásenia, záruky alebo podmienky, písomné aj ústne, v súvislosti so Službami. 

Tieto podmienky sa riadia cyperským právom. Akékoľvek súdne konanie vyplývajúce z týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi môže byť začaté na ktoromkoľvek súde s príslušnou jurisdikciou na Cypre.