„Čitateľská gramotnosť“ – čo to je a ako ju môžeme rozvíjať?

Definícia pojmu čitateľská gramotnosť“ zahŕňa dva významné procesy: techniku čítania a porozumenie prečítanému.

Hoci presnosť, plynulosť a rýchlosť čítania považujeme za dôležité z hľadiska výrazného čítania, nesmieme zabúdať, že čitateľská gramotnosť zastrešuje viaceré oblasti, vrátane porozumenia hovorenému/čítanému, vytvorenia vzťahu k čítaniu, čitateľské návyky a motiváciu čítať pre vlastný prospech.

Aké matematické znamienko by ste dali medzi tieto dva výrazy?

Vedeli ste, že medzi výrazom „čitateľ“ a „čítajúci žiak“ je rozdiel?

Hoci sa čítanie na prvý pohľad javí ako jednoduchý proces, v skutočnosti je to veľmi špecifická, mentálne náročná činnosť. Pozostáva z dvoch procesov – dekódovania a porozumenia čítanému.

Dekódovanie zahŕňa techniku čítania (presnosť, plynulosť, rýchlosť čítania).

Porozumenie čítanému má niekoľko úrovní:

  1. Vyhľadávanie explicitných informácii (konkrétnych slov, slovných spojení) v texte.
  2. Hľadanie súvislostí medzi získanými informáciami (na základe prečítania viacerých viet), analýza a syntéza, dedukovanie.
  3. Prehodnocovanie získaných informácii na základe vlastného nadhľadu, širšieho  kontextu.
  4. Hodnotenie obsahu a foriem textu.

Výraz „čítajúci žiak“ nehovorí nič o vnútornej motivácii k čítaniu ani o porozumení čítaného textu. Zahŕňa najnižšie úrovne čitateľskej gramotnosti, teda čítanie v zmysle „dekódovania“ tlačených resp. písaných písmen do zvukovej podoby.

Výraz „čitateľ“ však zahŕňa aj vôľový a motivačný aspekt. Čitateľ si dokáže vyberať knihy podľa záujmu, čítaním si rozširuje okruh svojich vedomostí o zvolených témach. Čítanie patrí do jeho bežnej rutiny.

POZOR! „Čitateľský vek“ sa nemusí zhodovať s „fyzickým vekom“.

Rodičia a niektorí pedagógovia sa snažia u dieťaťa urýchliť prechod z dekódovania do porozumenia. Musíme si ale uvedomiť, že čítanie je individuálna záležitosť a proces čítania nie je závislý iba od veku dieťaťa.

„Čitateľský vek“ sa nemusí zhodovať s „fyzickým vekom“ dieťaťa. Obzvlášť v prípade viacjazyčných detí, kedy rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom jazyku obyčajne nemusí zodpovedať úrovni v jazyku druhom.

Je úplne v poriadku, ak 10-ročné dieťa necháme čítať knihu určenú pre 6-ročných čitateľov. Podstatné je, nech otvorí so záujmom akúkoľvek knihu, napísanú v akomkoľvek jazyku. Bonusom bude, ak sa jedného dňa pustí do čítania samé od seba a ešte aj s radosťou!

Nám predsa ide o to, aby sa dieťa raz stalo „čitateľom“ . Kedy sa tak stane, to necháme na ňom.

Zaujala vás táto tematika? Viac sa dočítate kliknutím tu.

      Vaša Zdenka Valeková

     Zdroje:

  • WOLFOVÁ, M. 2020. Čtenáři, vrať se – Mozeg a čtení v digitálním světe. Brno : Host. 2020. 264 s. ISBN 978 80 275 0011 6.
  • LEPILOVÁ, K. 2014. Cesty k čtenářstvi. Brno : Edika, 2014. 176 s. ISBN 9788026601128.
  • GREGUŠOVÁ, M. 2021. Čitateľská gramotnosť pre učiteľov prvého stupňa ZŠ. [online]. Bratislava : RAABE. 2021. [citované 2021-17-11]. Dostupné na internete: https://raabeakademia.sk/wp-content/uploads/2021/11/CG1_ucebne_texty_2_procesy_porozumenia.pdf