Podmienky prijatia

Admissions

  • Dieťa musí plynule rozprávať po slovensky. Slovenčina musí byť pre dieťa materinská reč , t.j. dieťa musí doma rozprávať po slovensky aspoň s jedným rodičom.
  • Pred začiatkom školského roka bude prebiehať neformálny pohovor v slovenskom jazyku, na základe ktorého môže byť dieťa neprijaté a školné mu bude vrátené.
  • V prípade, že dieťa nebude rozprávať po slovensky, škola ponúka hodiny slovenčiny ako cudzieho jazyka a po dosiahnutí požadovanej úrovne sa následne môže do školy prihlásiť.
  • Vyplnená Online prihláška na adrese https://form.jotform.me/60971923460458
  • Zaplatené školné. Odoslaním záväznej prihlášky zákonný zástupca prihlasuje dieťa na celý školský rok a zaväzuje sa zaplatiť celoročné školné.
  • Trieda sa bude v určitom meste otvárať iba ak tam budú prihlásení minimálne 3 žiaci 1.stupňa alebo 5 žiaci predškolskej prípravky.

Flamingos School

Slovak School in Cyprus